Link

1 Δεκ 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 3ου


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ
3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ  - ΜΕΣΑ

 ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ιδρύεται σωματείο κοινωνικό και πνευματικό με τον τίτλο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ", με έδρα το Νέο Ψυχικό, στις οδούς Μακρυγιάννη και Ξενόπουλου. 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α) Η ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του σχολείου των διδα­σκόντων για την αποδοτικότερη λειτουργία του σχολείου και την αρτιότερη μόρφωση και αγωγή των μαθητών. Αυτό επιδιώκεται με κά­θε νόμιμο μέσο, με την επαφή εκπαιδευτικών,  εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών. Η συμμετοχή στις Εθνικές και νόμιμες τοπικές εκδηλώσεις.
β) Η σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου με την οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, σε­μιναρίων επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου και την δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την εκπαίδευση και πνευ­ματική ανάπτυξη των μαθητών.
γ) Η άνοδος του πνευματικού επιπέδου των μαθητών του σχολείου και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, δημιουργικότητας και προό­δου μεταξύ τους.
δ) Η στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας με την πραγμα­τοποίηση εκδρομών,  εορτών και άλλων μορφωτικών, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
ε)  Η συνεχής προσπάθεια εξάλειψης εστιών διαφθοράς από την πε­ριοχή για την προφύλαξη της ψυχικής και σωματικής υγείας των μα­θητών και την απρόσκοπτη φοίτηση τους.
ζ)  Η παροχή υποτροφιών στους μαθητές που αρίστευσαν, ύστερα από σχετικές ενέργειες. Η οικονομική ενίσχυση των άπορων μαθητών, κα­θώς και η ενθάρρυνση των μαθητών που διακρίθηκαν για το ήθος και τις επιδόσεις τους (παροχή συμβολικών βραβείων, επαίνων, κλπ.).
η)  Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς, με άλλους συλλόγους ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες και γενικά με κάθε φορέα που συμβάλλει στην εκπλήρωση του έργου του συλ­λόγου και την πρόοδο του σύμφωνα με τα αιτήματά του.
θ)  Η έκδοση εντύπων μορφωτικού περιεχομένου.
ι)  Προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της δωρεάν παιδείας, την διασφάλιση αριθμού μαθητών ανά τμήμα έως 30 μαθητές περί­που και για την μέριμνα ικανοποιητικών κονδυλίων για τις λει­τουργικές ανάγκες του σχολείου.
κ) Η δραστηριοποίηση για την εκτέλεση κοινωφελών έργων (σή­μανσης και ηλεκτροφωτισμού των οδών, βελτίωσης του συγκοινω­νιακού δικτύου, απομάκρυνσης τυχόν εστιών μόλυνσης του περι­βάλλοντος,  εξασφάλιση πρασίνου, χώρων άθλησης, κλπ.), που συν­δέονται άμεσα με την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των μαθητών.
λ) Η δημιουργία και λειτουργία παιδικής χορωδίας.
μ) Η δημιουργία και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης - α­ναγνωστηρίου για την πνευματική ανάπτυξη των μαθητών.
ν) Η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού,  η οργά­νωση αθλητικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με το σχολείο.
Ε) Η ενθάρρυνση της παιδικής δημιουργικής έκφρασης και καλλιτεχνίας η ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη συγκρό­τηση επιτροπών από μέλη του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 3ο 

0 Σύλλογος δεν έχει ανάμειξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου και στην κομματικοποίηση. 0 Σύλλογος φροντίζει για την διαρκή επαφή των μελών του με το ευρύτερο σύνολο των γονέων και κηδεμόνων στα πλαίσια της εκλαΐκευσης των επιστημονικών γνώσεων και επιτευγμάτων. Οργανώνει εκδηλώσεις, εκδρομές, διαλέξεις, σεμινάρια, προβολές ταινιών κλπ. Συνεργάζεται με αρμόδιες κρατικές ή δημοτικές υπηρεσίες και γενικά με κάθε φορέα του οποίου ο Σύλλογος την συμπαράσταση θα ζητήσει για την προώθηση των σκοπών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΛΗ – ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο μετέχουν αυτοδίκαια στο σύλλογο, έχοντας τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών που προβλέπονται από το καταστατικό.
Τακτικά μέλη του συλλόγου εγγράφονται ο ένας ή και οι δύο, γο­νείς ή κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο, πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή τους. Έτος νοείται το σχολικό έτος.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση πρόσωπα που πρόσφεραν με οιονδήποτε τρόπο, πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.  Στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου,  εκλέγειν-εκλέγεσθαι, έχουν όμως δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Α) Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται ανελλιπώς στις συγκαλούμενες Γ.Σ.  εκφράζοντας, ελεύθερα τη γνώμη τους, καταβάλλουν υπο­χρεωτικά ετήσια συνδρομή δραχμών πεντακοσίων  (500)  κατά οικογέ­νεια ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών τους που φοιτούν στο σχολείο καθώς και έκτακτες εισφορές. Τα ποσά της ετήσιας συνδρομής ή των έκτακτων εισφορών μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Γ. αντίστοιχα.
Τα επίτιμα μέλη απαλλάσονται από την υποχρέωση της καταβολής της ετήσιας συνδρομής.
Μέλος έχει δικαίωμα ψήφου αν καταβάλλει την συνδρομή του προ της ψηφοφορίας.
β) Τα μέλη λαμβάνουν μέρος στις Γ. Συνελεύσεις, έχουν δικαί­ωμα να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέ­γονται μέλη του Δ.Σ.  ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο.
γ) Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του συλλό­γου,  ενημερώνονται για την πορεία του συλλόγου, μπορούν να εξε­τάζουν τα βιβλία του, το πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού τρι­μήνου και προτείνουν στο Δ.Σ. ή στις Γεν. Συν. ό,τι εξυπηρετεί τους σκοπούς του συλλόγου, κατά την κρίση τους. Για τις προτάσεις αυτές αποφασίζει το Δ.Σ. ή η Γεν. Συνέλευση με ψηφοφορία αντί­στοιχα.
δ) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να παρέχουν πληροφορίες για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Τα μέλη θα πρέπει:
α)  Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.
β)  Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δ. Σ. και να αποφεύ­γουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

α)  Κάθε μέλος αποχωρεί από τον Σύλλογο υποβάλλοντας έγγραφη παραίτηση ή όταν αποχωρήσει από το Σχολείο το παιδί του.
β)  Κάθε μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του Συλλόγου, διαγράφεται από τον Σύλλογο, αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία, με απόφαση της Γ.Σ. που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία, μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΟΡΟΙ 

Οι Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Τακτικοί (συνδρομές μελών)
β) Έκτακτοι: Οι προαιρετικές παροχές στο Σύλλογο, δωρεές, επιχορηγήσεις και έσοδα που προέρχονται από διενέργεια εορτών, εκδρομών και από άλλες νόμιμες εκδηλώσεις του Συλλόγου.
γ) Όταν οι πρόσοδοι του Συλλόγου υπερβούν τις 20.000 δρχ., κα­τατίθενται υποχρεωτικά από τον Ταμία "επ’ ονόματι του Συλλό­γου", σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα, που υποδεικνύεται από το Δ.Σ. Ο Ταμίας μπορεί να αποσύρει από την Τράπεζα οποιοδή­ποτε ποσό, αφού επιδείξει απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. στην οποία αποφασίσθηκε η ανάληψη του ποσού και το οποίο απόσπασμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμ ματέα του Συλλόγου.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Όργανα του Συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ξ.)

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη του συλλόγου και είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Συγκαλείται από το Δ.Σ., που την προκηρύσσει έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της με γραπτή πρόσκληση που θα επιδίδεται στους μα­θητές και θα φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα και θα αναφέρει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα συζήτησης με σαφήνεια.
Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Δ.Σ.
Κάθε μέλος του Συλλόγου, επώνυμα και ενυπόγραφα, μπορεί να φέ­ρει στη Γ.Σ. θέμα, εφόσον οκτώ (8) ημέρες πριν τη σύγκλησή της έχει κατατεθεί σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Συλλόγου.
2) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου. Αν δεν
πραγματοποιηθεί η απαρτία διαλύεται και συγκαλείται μετά οκτώ(8) ημέρες στον  ίδιο τόπο και την ίδια ώρα ανεξάρτητα από τον αριθ­μό των παρόντων με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να δημοσιεύσει αμέσως νέα σχετική ανακοίνωση τουλά­χιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.
3) Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέ­γεται με ανάταση του χεριού και αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμμα­τέα και ένα μέλος. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά. Όταν διαταράσ­σεται η συνεδρίαση, το Τριμελές Προεδρείο μπορεί να αποβάλλει αυτούς που ενοχλούν κατόπιν απόφασης της απλής πλειοψηφίας της Γεν. Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα:
α) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβου­λίου.
β) Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητι­κού Συμβουλίου καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
γ) Να αποφασίζει για την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ισο­λογισμού και να απαλλάσσει ή όχι το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
δ) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού,
ε) Να αποφασίζει για τη Διάλυση του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση είναι Τακτική ή Έκτακτη.
Η Τακτική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο, υποχρεωτικά τον μήνα Οκτώβριο, εκτός της πρώτης που θα συγκληθεί μετά από ......... μέρες, από την έγκριση του παρόντος καταστατικού του Συλλόγου από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, και:
α) Κρίνει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας υπ' όψη την γραπτή έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β) Διενεργεί ανά 2ετία εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμ­βουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η δε Εφορευτική Επιτροπή που θα διεξάγει τις εκλογές εκλέγεται με ανάταση του χεριού. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις  συγκαλούνται για σοβαρά θέμα­τα του Συλλόγου, με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/20 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου ή με απόφαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Το Δ.Σ.  είναι υποχρεωμένο σε 8 ημέρες το αργότερο να συγκαλέ­σει την   Έκτακτη Γ,Σ. Αν αδρανεί, η Ε.Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί απευθείας από το 1/20 των μελών ή την Εξελεγκτική Επιτροπή ή από τα 4 μέλη του Δ.Σ.
Η Έκτακτη Γ.Σ. προκηρύσσεται 4 μέρες πριν την ημερομηνία διε­ξαγωγής της και πραγματοποιείται άσχετα από την απαρτία. Σε αυ­τήν μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου.
Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης Δ.Σ. έχουν το δι­καίωμα τουλάχιστον 10 μέλη του Συλλόγου να συγκαλέσουν Ε.Γ.Σ., με σκοπό να εκλέξει Διοικούσα Επιτροπή και ενδεχομένως να προ­κηρύξει εκλογές.
Η Καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτα­κτη τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού όσο και για τη διάλυση του Σωματείου και απαιτείται η παρουσία ταμειακά εντάξει γονέων που αντιστοιχούν στο 1/3 τουλάχιστον των μαθητών του σχολείου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

0 Σύλλογος διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκλέγεται για 2 χρό­νια, με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια και με το σύστη­μα της απλής αναλογικής. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τέσσερα (4)  αναπληρωματικά από κάθε συνδυασμό. Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα 8 ημερών από την εκλογή του, με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφο­ρία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,  Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Αν αυτός δεν συγκαλέσει σε σώμα αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο δεύτερος συνδυασμός.

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο(2)φορές το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 4 από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψή­φος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη του ίδιου συνδυασμού.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1) Το Δ.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τον Σύλλογο.
2) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
3) Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ., τον Προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ.
4) Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις Δικαστικές, Διοικητι­κές Αρχές και στους τρίτους.
2) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, μαζί με τον Γεν. Γραμματέα.
3) Διευθύνει την συζήτηση και υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
4) Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα κα­θήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

1) Διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει κάθε έγγραφο του Δ.Σ. και διεξάγει την αλληλογραφία.
2) Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρεί το Μητρώο των μελών και φυλάσσει στην σφραγίδα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

1) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, εισπράττει τις συνδρομές και τηρεί τα βιβλία εσό­δων και εξόδων. Κάνει τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που υπογρά­φονται από τον Πρόεδρο και Γεν.  Γραμματέα και είναι θεωρημένα από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
2) Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα ή Ταμιευτήρια κάθε ποσό πάνω από 20.00 0 δρχ. που μπορεί να αυξηθεί ή να μειω­θεί με απόφαση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη,  εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. για δύο χρόνια. Έργο της εί­ναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ. Σ. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 19ο 
Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γ.Σ. με ανάταση του χεριού 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, με 2 αναπληρω­ματικά μέλη, που προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές και κά­νει την διαλογή των ψήφων. Κάθε μέλος της Εφορ. Επιτροπής εκλέ­γεται χωριστά. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών και αν γίνει προσφυγή μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει, τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι είτε μεμονωμένα είτε μέσα από συνδυασμό πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση 5 ημέρες τουλάχιστον πριν τις εκλογές στο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Η ανάδειξη του Δ.Σ., της Ε.Ε., των αντιπροσώπων για την Ένω­ση του Δήμου γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια με αλφαβητική σειρά και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Στις εκλογές αυτές πρέπει να συμμετέχουν γονείς που να εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών.


Πως Διενεργείται η Ψηφοφορία
1) Η μυστικότητα της ψηφοφορίας επιτυγχάνεται με απομόνωση ενός χώρου έτσι, ώστε να μην είναι εμφανές σε κάθε τρίτο, πως ψηφίζει ο κάθε εκλογέας.
2) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. Η/9876/4-12-85 Κανονι­στικής απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ.  Δ.4/778/19-12-85 εγ­κύκλιο του ιδίου Υπουργείου:
α) Οι έδρες του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των εκπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ή και χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
β) Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των εκπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ.  ή την Ε.Ε,  και εκλέγει τόσους εκπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
3) Χωριστός υποψήφιος (μεμονωμένος) που έλαβε τον ίδιο ή μεγα­λύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία (1) έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται εκπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
4) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερο από τις έδ­ρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τό­σους μόνον εκπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.
5) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των εκπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων πα­ραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έ­χουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν εκπρό­σωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπα ψηφοδελτίων μεγαλύτε­ρα από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότε­ρο το εκλογικό μέτρο.
6) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προ­ηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έ­χουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο.
Σε περίπτωση  ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο 

0 Σύλλογος εγγράφεται στη δύναμη της  Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

 Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική με την επωνυμία του και το έτος ίδρυσής του, 1986.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου, πέραν αυτών που προβλέπει ο νόμος, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. ευρισκομένης σε απαρτία δια της παρουσίας του μι­σού πλέον ενός των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων.
Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του Συλλόγου κατανέμεται με απόφαση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζε­ται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστι­κό Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Το Καταστατικό αυτό που περιέχει (26) είκοσι έξι άρθρα, εγκρί­θηκε σήμερα από τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.ΑΘΗΝΑ, 16/4/1986


ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ