Link

1 Δεκ 2012

ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


ΘΕΜΑ: Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων


Νόμος 1566/30.09.1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, Άρθρο 41 Χρήση των σχολικών κτηρίων:
1. Τα σχολικό κτίρια χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημοσίων σχολείων της Π. Ε. και Δ.Ε. που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου ή της κοινότητας. 2. Η συστέγαση δημοσίων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας. 3. Σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων σχολείων μπορεί να διατεθούν με απόφαση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής σχολικής επιτροπής παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για τον σκοπό που προορίζεται. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικά διαστήματα που δεν χρησιμοποιείται, για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ' όλα έτοιμο για τη λειτουργία του σχολείου.


    Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/804/16.12.1997, Χρήση σχολικών χώρων:
Οι αρμοδιότητες του νομάρχη του άρθρου 312 του Ν. 2009/92 περιέρχονται στον γενικό γραμματέα της περιφέρειας και μέχρι την δημοσίευση του οργανισμού της περιφέρειας ως ενιαίας οργανικής μονάδας, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον προϊστάμενο, ως αναπληρωτή του περιφερειακού διευθυντή, όπως προκύπτει από το άρθρο 7 §16 του Ν. 2307/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Ν. 2399/96. Οι προβλεπόμενες όμως από τις § 2 και 3 του άρθρου 41 του Ν. 1566/85 αρμοδιότητες έχουν περιέλθει στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 5 § 1 του Ν. 2240/94. Συνεπώς η χρήση και η παραχώρηση των σχολικών χώρων των λειτουργούντων σχολικών μονάδων ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις είναι δυνατή η προσωρινή διάθεση των σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού, κοινωνικού και επιστημονικού περιεχομένου αποκλειστικά, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου, ανεξαρτήτως, και αφού προηγουμένως γνωματεύσει ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος, ότι τα προγράμματα αυτών των εκδηλώσεων προσιδιάζουν στο πνεύμα του σχολείου, εκτελούνται από ειδικούς, ώστε να προάγονται οι παιδαγωγικοί σκοποί του σχολείου και δεν παρεμβαίνουν στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι ευθύνη της Πολιτείας. Απαραίτητα όμως, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να Λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή ζημιών και την ανάληψη ευθύνης από τους φορείς που πραγματοποιούν τις εκδηλώσεις, τόσο για την αποκατάσταση τους, ώστε να προφυλάσσεται η ακεραιότητα των διδακτηρίων όσο και κυρίως για την ασφάλεια των παρευρισκομένων μαθητών. Κατόπιν τούτων, είναι προφανές ότι η χρήση και η παραχώρηση σχολικών χώρων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ενώ με την παρούσα εγκύκλιο μας η Δ4/710/22.11.96 παύει να ισχύει.

    Εγκύκλιος   ΥΠ.Ε.Π.Θ.   Π/210/20.2.1998,   Παραχώρηση   και χρήση σχολικών χώρων:
Στη συνέχεια του Δ4/804/16.12.97, εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: α. Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων} στο πνεύμα της παραπάνω εγκυκλίου, β. Παραχωρούνται συνήθως στους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, στη Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης. Στην πρώτη περίπτωση ο φορέας που ενδιαφέρεται για την παραχώρηση σχολικών χώρων, υποβάλλει σχετική αίτηση στη σχολική επιτροπή με το πρόγραμμα της εκδήλωσης (είδος εκδήλωσης, διάρκεια, υπεύθυνος του προγράμματος). Η σχολική επιτροπή εισηγείται θετικά ή αρνητικά αναλόγως στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και εφόσον εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της, ο φάκελος της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής και της Δ.Ε.Π. υποβάλλονται από τον Διευθυντή του Σχολείου για έγκριση του Νομάρχη μέσω του αρμοδίου Προϊσταμένου. Όσον αφορά τους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εφόσον επιθυμούν να εφαρμόσουν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με δική τους ευθύνη (οικονομική στήριξη) υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Σχολική Επιτροπή με το πρόγραμμα που προτίθενται να εφαρμόσουν (περιεχόμενο, διάρκεια, φάκελος με τους τίτλους σπουδών των διδασκόντων). Η σχολική επιτροπή διαπιστώνει, αν τηρούνται οι από το Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις και υποβάλλει με εισήγηση της το πρόγραμμα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο προκειμένου να γνωμοδοτήσει επάνω στα ακόλουθα σημεία: α) Αν το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους βασικούς σκοπούς και τις αρχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος, β) Αν το πρόγραμμα με τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει, παρεμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία που είναι ευθύνη της Πολιτείας γ) Αν η ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης ανατίθεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αδιόριστο), δ) Σε περίπτωση που το πρόγραμμα στελεχώνεται με περισσότερα του ενός άτομα, αν όλα αυτά τα άτομα που προσλήφθηκαν, έχουν τα κατάλληλα προσόντα (με βάση τα στοιχεία του φακέλου τους), ε) Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης αντλούν το περιεχόμενο τους από : τις Εικαστικές Τέχνες, τη Μουσική, το Θεατρικό παιχνίδι, το χορό, την κίνηση, τις αθλοπαιδιές, τις προβολές, τα επιτραπέζια παιχνίδια, την ενισχυτική διδασκαλία, την προετοιμασία για την επόμενη ημέρα στο σχολείο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οποιαδήποτε άλλη δράση πρέπει να έχει την έγκριση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Ο διευθυντής του σχολείου υποβάλει τον φάκελο της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής, μέσω του αρμοδίου προϊσταμένου , στον οικείο Νομάρχη για έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου.