Link

1 Δεκ 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 4ου


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού Αττικής

 Άρθρο 1ο -Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων των Μαθητών 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού» με έδρα το Ν. Ψυχικό Αττικής. Το γραφείο του συλλόγου στεγάζεται στο κτίριο στο  σχολείου επί των οδών Μακρυγιάννη και Ξενόπουλου. 

Άρθρο 2ο - Σκοπός – Δραστηριότητα 

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η στενή συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου.
2. Η ηθική και υλική συμπαράσταση των γονέων των μαθητών, στο έργο του σχολείου για την αποδοτικότερη λειτουργία του.
3. Η εξασφάλιση προϋποθέσεων για καλύτερη αγωγή και εκπαί­δευση των μαθητών.
4. Η συνεχής καταβολή προσπάθειας για διάδοση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού .
5. Η εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού του σχολείου με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και η διάδοση της χρήσης αυτών.
6. Η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, η διάδοση και η χρήση του βιβλίου, ως και η ίδρυση αναγνωστηρίου για την πνευματική ανάπτυξη των μαθητών. Επίσης η υλική και ηθική συμπαράσταση στους μαθητές, για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εντός του χώρου του σχολείου.
7. Η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη της πρωτο­βουλίας και της ευγενούς άμιλλας για μάθηση και εργασία.
8. Η φροντίδα για καλή υγεία των μαθητών και η δημιουργία καλών συνθηκών υγιεινής στο χώρο του σχολείου.
9. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη στην οικογένεια και την κοι­νωνία, συνειδήσεως που να διέπεται από τις αρχές του Ελληνι­σμού και της Ορθοδοξίας και να στηρίζεται στο πνεύμα των αν­τίστοιχων αρχών του Συντάγματος της Ελληνικής Πολιτείας.
10. Η ανάπτυξη, διάδοση και διατήρηση των Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του πνεύματος φιλίας και ειρήνης.
11. Η συμβολή στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
12. Η ανάπτυξη συνεργασίας και καλών σχέσεων μεταξύ των με­λών του συλλόγου, για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου.
13. Η μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων του σχολείου και ο συντονισμός δράσεως των, γονέων, για την επίλυση τους.
14. Συνεχής προσπάθεια για την εξάλειψη εστιών, διαφθοράς από την περιοχή, για την προφύλαξη της ψυχικής και σωματικής υ­γείας των μαθητών και την απρόσκοπτη φοίτησή τους.
15. Προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της δωρεάν παιδείας. 

Άρθρο 3ο - Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου 

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου:

1. Η πραγματοποίηση διαλέξεων, εκδηλώσεων μορφωτικού περιε­χομένου, εκδρομών και ειδικών συγκεντρώσεων μεταξύ των γο­νέων, για διάφορες συζητήσεις και ανακοινώσεις.
2. Η στενή συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και γονέων για την επίλυση των αναφυομένων κατά περίπτωση προβλημάτων.
3. Η συνεργασία με την Εκκλησία και τις Κρατικές και Δημοτι­κές Αρχές.
4. Συνεργασία με τις Ενώσεις, τις Ομοσπονδίες και την Συνο­μοσπονδία γονέων. 

Άρθρο 4ο – Αναρμοδιότητα Συλλόγου 

Ο Σύλλογος δεν έχει ανάμειξη στο καθαρώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. Επίσης απαγορεύεται και οποιαδήποτε ανάμειξη του Συλλόγου, στην πολιτική. 

Άρθρο 5ο - Μέλη 

1. Οι γονείς των μαθητών μετέχουν αυτοδικαίως στο σύλλογο, έχοντας τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, των μελών, που προβλέπονται από το καταστατικό.
2. Τακτικά μέλη του συλλόγου εγγράφονται ο ένας ή και οι δύο γονείς των μαθητών του Σχολείου, πληρώνοντας την ετή­σια συνδρομή τους.
3. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρύσσονται από το Δ.Σ., πρόσωπα που πρόσφεραν με οιονδήποτε τρόπο, πολύτιμες υπη­ρεσίες στο σύλλογο. 

Άρθρο 6ο - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών:

1. Τα τακτικά μέλη τον Συλλόγου έχουν το δικαίωμα:
α. Να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, να ενημερώνονται για τη πορεία, τα οικονομικά και τα εκκρεμεί θέματα του Συλλόγου και να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων που τα αφορούν•
β. Να λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου να υποβάλλουν προτάσεις και να διατυπώνουν απόψεις και να ψηφίζουν για κάθε θέμα που αφορά του Σύλλογο.
γ. Να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των λοιπών συλλογικών σχολικών οργάνων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων γονέων.
2. Στις Γενικές Συνελεύσεις καλούνται όλοι οι γονείς των μαθητών του σχολείου, οι οποίοι, ρυθμίζοντες τυχόν εκκρεμείς υποχρεώσεις των προς τον Σύλλογο, μέχρι της ενάρξεως των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως, δύνανται να με­τέχουν στις εργασίες αυτής, να ψηφίζουν και να εκθέτουν υπο­ψηφιότητα για τα όργανα του Συλλόγου, την Σχολική Επιτροπή και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις γονέων.
3. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώ­σεις των προς τον Σύλλογο, να προσέρχονται και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκτελούν τις αποφάσεις αυτών και να ενεργούν εν γένει σύμφωνα με το καταστατικό.
4. Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου δύνανται να παρίστανται, κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν το λόγο και να εκθέτουν τις απόψεις των για οιοδήποτε θέμα του Συλλόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 

Άρθρο 7ο - Διαγραφή μελών 

1. Παύει να είναι μέλος του Συλλόγου, κάθε γονέας όταν απο­χωρήσει από το σχολείο το παιδί του.
2.  Κάθε μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του Συλλό­γου, διαγράφεται από το Σύλλογο, αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία, με απόφαση της Γ.Σ., που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία, κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ..
3. Εάν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για πράξη ατιμωτική.
4. Εάν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή έχουν στερηθεί δια δικαστικής αποφάσεως της γονικής μέριμνας.
5. Στις περιπτώσεις 3 και 4 η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ. Σ.
6. Όταν συντρέχουν λόγοι, που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

Άρθρο 8ο - Πόροι του Συλλόγου

1.  Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή δραχμών πεντακοσίων (500) για τον κάθε ένα γονέα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων  παιδιών τους. Η ετήσια συνδρομή αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.
2. Οι οποιεσδήποτε εισπράξεις από γιορτές, εκθέσεις, λαχειο­φόρες αγορές κλπ. που οργανώνονται από το Δ.Σ.
3. Κάθε φύσεως προσφορές, δωρεές και κληροδοτήματα και επι­χορηγήσεις, από οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Κράτος.
4. Οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται από τη Γ.Σ. για τη κάλυψη εκτάκτων αναγκών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
5. Οιονδήποτε άλλο έσοδο που περιέρχεται νομίμως στο σύλλογο. 

Άρθρο 9ο - Όργανα του Συλλόγου 

Όργανα του συλλόγου είναι :
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 

Άρθρο 10ο - Η Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργα­νο του Συλλόγου, το οποίου, εκτός από τις γενικές αρμοδιό­τητες που του παρέχονται από τον νόμο και το παρόν, αποφασίζει και για οιοδήποτε θέμα που δεν υπάγεται ρητώς αρμοδιό­τητα άλλου οργάνου.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υπό του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου, μία φορά κάθε έτος, εντός του μηνός
Οκτωβρίου, κατόπιν προσκλήσεως των τακτικών μελών, που επιδίδεται μέσω των μαθητών του σχολείου ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας συγκλήσεως της Συνελεύσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά ο τόπος και ο χρόνος της Γεν. Συνελεύσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
4. Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται ταμειακώς εντάξει μέλη, που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του Σχολείου και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.
5. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συγκέντρωση, η Συνέλευση συνέρχεται την αντίστοιχη ημέρα της επομένης εβδο­μάδας, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, χωρίς επίδοση νέας προσκλήσεως στα μέλη. Τότε η Γεν. Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρίσκονται, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται ει­δική απαρτία ή πλειοψηφία, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.­
6. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση ανήκει κυρίως:
α) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού του Συλλόγου.
β) Η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Προέ­δρου αυτού για τα πεπραγμένα της προηγουμένης περιόδου.
γ) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκπροσώπων του Συλλόγου στην Σχολική Επι­τροπή και την Ένωση Γονέων.
7. Κατά την λογοδοσία του Δ.Σ., ως και κατά την Γενική Συνέλευση που συνήλθε για εκλογή νέου Δ.Σ. διαβάζεται και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μετά το πέρας της συζητήσεως, η Γεν. Συνέλευση δια μυστικής ψηφοφορίας εγκρί­νει ή απορρίπτει τα πεπραγμένα και απαλλάσσει των ευθυνών το Διοικ. Συμβούλιο ή καταλογίζει τούτο αναλόγως.
8. Έκτακτη Γεν. Συνέλευση συγκαλείται όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου
του Συλλόγου, που ορίζει και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
9. Έκτακτος Γεν. Συνέλευση συγκαλείται επίσης και αν ζη­τήσει τούτο το ένα πέμπτον (1/5) των ταμειακώς εντάξει τακτι­κών μελών του συλλόγου, δια σχετικής αιτήσεως των προς το Δ.Σ. αναγράφοντας και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτω­ση αυτή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γεν. Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως της αιτήσεως των μελών. Σχετικά με την απαρτία και την λήψη αποφάσεων ισχύουν όσα αναφέρονται για τις τακτικές συνελεύσεις.
10. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκλογών, λογοδοσίας του Δ.Σ., προτάσεως μομφής κατ' αυτού και τροποποιήσεως του καταστατικού, της Γεν. Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Πρόεδρος που θα διευθύνει τις εργασίες της Συνελεύσεως και δύο βοηθοί αυτού, εκλέγονται δια ανατάσεως των χειρών υπό των μελών της Γ.Σ. κατά την έναρξη των εργασιών αυτής. Χρέη Γραμματέως της Γεν. Συνελεύσεως, για την τήρηση πρακτικών δύναται να εκτελεί ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. ή ένα μέλος του Προεδρείου της Συνελεύσεως.
11. Ο προεδρεύων της Γ.Σ., διαπιστώνει την απαρτία και διευθύνει την συζήτηση, ακολουθών τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Τηρεί την τάξη της Συνελεύσεως και ορίζει τον χρόνο των ομιλητών, σύμφωνα με την συναίνεση της πλειοψη­φίας.
12. Η απαρτία διαπιστούται βάσει των σχολικών καταστά­σεων (μητρώον) των μαθητών και των καταστάσεων των προσερχομένων γονέων που παραδίδονται στο προεδρείο με την έναρξη της Γ.Σ. Οι προσερχόμενοι κατά την διάρκεια της Συνελεύ­σεως, δικαιούνται, να ψηφίσουν, εγγραφόμενοι στην κατάσταση υπό της Εφορευτικής Επιτροπής ή του Προεδρείου, μόνον αν είναι ταμειακώς εντάξει.
13. Η ψηφοφορία στην Γ.Σ. γίνεται δια ανατάσεως των χειρών. Μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίου γίνεται κατά την λογοδοσία του Δ.Σ., τις εκλογές οργάνων ή εκπροσώπων του συλλόγου και επί προτάσεως μομφής κατά του Δ.Σ., ή μέλους αυτού, ως κατ αν αποφασίσει τούτο η Γεν. Συνέλευση. Πρόταση ή γνώμη μέλους, τίθεται σε ψηφοφορία αν υιοθετηθεί υπό δέκα (10) τουλάχιστον μελών.
14. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται με από­λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται ειδική πλειοψηφία, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό.
15. Πρόταση μομφής κατά του Δ.Σ. υποβάλλεται υπό μελών που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) των μαθητών και γίνεται δεκτή αν συγκεντρώσει πλειοψηφία 3/4 των μελών με απαρτία Γ.Σ. που εκπροσωπεί το 1/2 του συνόλου των μαθητών. Πρόταση μομφής για το αυτό θέμα, κατά την ιδία σχολική περίοδο, δεν επιτρέπεται. 

Άρθρο 11ο - Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμ­βούλιο, που εκλέγεται κάθε δύο έτη, από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, με μυστική ψηφοφορία, σύμ­φωνα με το άρθρο 18.
2. Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. καλούνται εντός δέκα (10) ημερών από της ημέρας των εκλογών, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυα­σμού, για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και Εφόρου, με μυστική ψηφοφορία. Αν μετά δύο συνεχείς ψηφοφορίες για την εκλογή Προέδρου δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία των εκλεγέντων μελών, θεωρείται ως εκλε­γείς πρόεδρος ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος ψηφοδελτίου.­
3.  Το Δ.Σ. έχει διετή θητεία, εκτός αν γίνει δεκτή πρόταση μομφής σε γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 10. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. θεωρείται παρητημένο και γίνεται έκτακτη Γ.Σ. για την εκλογή προσωρινού Δ.Σ. μέχρι την επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση, από την οποία εκλέγεται νέο Διοικ. Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.
4.   Αν μέλος του Δ.Σ. αποχωρήσει απ' αυτό, η θέση που συμπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού στον οποίο ανήκει. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες (αναπληρωματικοί) του ιδίου συνδυασμού, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 19.
5. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή οκτώ συνολικά, κη­ρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Άρθρο 12ο – Συνεδριάσεις Δ.Σ. 

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε διδακτήριο ή άλλη αίθουσα του σχολείου, τακτικά μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν κριθή αναγκαίο από το Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα ή αν ζητήσουν τούτο τουλάχιστον τρία (3) μέλη του, με έγγραφη δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία θα περιέχονται τα θέματα για συζήτηση
2. Το Δ.Σ. εφαρμόζει το καταστατικό και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.
3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον (3) μέλη του.
4. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρευρεθούν, εάν προσκληθούν, οι Διευθυντές και οι διδάσκοντες, που λαμ­βάνουν τον λόγο επί παιδαγωγικών ή και εκπαιδευτικών θεμάτων πλην όμως στερούνται του δικαιώματος της ψήφου στη λήψη απο­φάσεων. Επίσης μπορούν να παρευρίσκονται, χωρίς δικαίωμα ψή­φου, εκπρόσωποι των μαθητών όταν καλούνται.
5. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών αυτού. 

Άρθρο 13ο - Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :
1. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.
2. Συγκαλεί, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. τα μέλη των Γ.Σ. και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τις σχετικές προσκλήσεις.
3. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
4. Κηρύσσει την έναρξη των συνεδριάσεων των Γ.Σ. και εισηγείται την εκλογή Προεδρείου, που θα διευθύνει τις εργασίες αυτής (Γ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 10.
5. Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. της προηγουμένης σχολικής περιόδου, στην ετησία ( τακτική ) Γεν. Συνέλευση.
6. Υπογράφει κάθε είδους έγγραφα και εντάλματα πληρωμής του Συλλόγου.
7. Εκπροσωπεί γενικά το Σύλλογο ενώπιον πάσης Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής.
8. Ευρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Διευθυντή του Σχολείου, από τον οποίο πληροφορείται για τις ανάγκες του Σχολείου και εισηγείται στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ τη λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση του έργου αυτών.
9. Συνεργάζεται με τον εκπρόσωπο στη Σχολική Επιτροπή, τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και με το Δ.Σ. της Ενώσεως Συλλόγων Γονέων.
10.Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος εις όλα τα καθήκοντα του. Εάν και αυτός κωλύεται τους αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που υποδεικνύουν τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. 

Άρθρο 14ο - Ο Γενικός Γραμματέας 

Ο Γενικός Γραμματέας (Γ.Γ. )
1. Διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου
2. Υπογράφει μετά του Προέδρου κάθε έγγραφο του συλλόγου και τις προσκλήσεις των μελών αυτού .
3. Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίαςτο μητρώο μελών και τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και Γ.Σ.
4. Φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου .
Όταν ο Γ.Γ. κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από οριζόμενου από το Δ.Σ. σύμβουλο. 

Άρθρο 15ο - Ο Ταμίας

 Ο Ταμίας:
1. Εισπράττει τις συνδρομές, τις παντός είδους εισφορές των μελών, πάσης φύσεως δωρεές, ή προσφορές προς τον Σύλλο­γο, βάσει διπλοτύπων αποδείξεων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιον (Ταμία) .
2. Τηρεί βιβλίο ταμείου (εσόδων - εξόδων).
3. Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, κατόπιν εγκριτικής αποφάσεως του Δ.Σ. και ειδικής προς τούτο εντολής του  προέδρου για είσπραξη ή πληρωμή και τηρεί τις σχετικές απο­δείξεις ή τιμολόγια πληρωμής.
4.    Υποχρεούται να καταθέσει στο όνομα του Συλλόγου σε Τράπεζα της εκλογής του Δ.Σ. κατόπιν αποφάσεως του, κάθε ποσό που υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15·000) δρχ
5. Ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
6. Στην Γεν. Συνέλευση και μετά τη λογοδοσία του Προέδρου υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό. 

Άρθρο 16ο – Ο Έφορος 

Ο Έφορος ασκεί την Γενική Εποπτεία στις Γ.Σ. διαλέξεις, εορτές, εκδρομές και λοιπές συγκεντρώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος. ­Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει στους συμβούλους την άσκηση διαφόρων καθηκόντων που αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία του συλλόγου. 

Άρθρο Ι7ο – Η Εξελεγκτική Επιτροπή 

Εξελεγκτική Επιτροπή
   Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που εκλέγονται από την Γεν. Συνέλευση, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, κατά τον ίδιο χρόνο που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτρο­πής είναι δύο (2) έτη και διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικ. Συμβουλίου.
   Ασκεί έλεγχο επί της διαχειρίσεως και γενικά της οικο­νομικής καταστάσεως του Συλλόγου. Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους συντάσσει έκθεση επί των οικονομικών του Συλλόγου, την οποίαν και υποβάλλει στην συνερχομένη ετησίως τακτική Γεν. Συνέλευση. 

Άρθρο 18ο – Αρχαιρεσίες 

1.  Αρχαιρεσίες (εκλογές) ενεργούνται από την Γεν. Συνέλευ­ση για την ανάδειξη των λοιπόν οργάνων του Συλλόγου (Δ.Σ. και ΕΕ ως και εκπροσώπων εις την Ένωση Γονέων και την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τον Νόμο περί εκπαιδεύσεως και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
2.  Σε κάθε περίπτωση, οι εκλογές γίνονται με μ υ σ τ ι κ ή ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων . Η μυστικότητα της ψηφοφορίας επιτυγχάνεται με απομόνωση καθ' οιονδήποτε τρόπο ενός χώρου, εις τρόπον ώστε να μην είναι εμφανές στους τρίτους πως ψηφί­ζει ο εκλογέας.­
3.  Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η Γεν. Συνέλευση εκλέγει με ανάταση των χειρών, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εποπτεύει της ψηφοφορίας, τηρεί ονομαστική κατάσταση όσων ψηφίζουν και μετά το τέλος της ψηφοφορίας προβαίνει στην διαλογή των ψήφων, συντάσσει σχετικό πρακτι­κό και ανακηρύσσει, τα εκλεγέντα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και τους εκπροσώπους του Συλλόγου στην Ένωση Γονέων και την Σχολική Επιτροπή.
4. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να θέ­σουν υποψηφιότητα για τα όργανα του Συλλόγου η ως εκπρόσωπος στην Ένωση Γονέων ή στην Σχολική Επιτροπή.
5.  Εκλογές στην ίδια Γεν. Συνέλευση, για την ταυτόχρονη ανάδειξη οργάνων του Συλλόγου, ως και εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων και την Σχολική Επιτροπή δεν απαγορεύεται.
6.  Υποψηφιότητα γονέως σε όργανο του Συλλόγου και ως εκπροσώπου στην Ένωση Γονέων, Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία δεν απαγορεύεται.
7.  Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμεια­κώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Η άσκηση του ανωτέρω δικαι­ώματος γίνεται αυτοπροσώπως. Κατ' εξαίρεση, ο έτερος των συζύγων δύναται να εκπροσωπηθεί και να ψήφιση στην Γεν. Συνέλευση από του σύζυγο του, με έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.
8.  Σε κάθε περίπτωση, για το νόμιμο της εκλογής Οργά­νων του Συλλόγου και Εκπροσώπου στην Ένωση Γονέων και την Σχολικήν Επιτροπή, απαιτείται εκπροσώπηση του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών κατά την διαδικασία εκλογής (ψηφοφορία) αδιαφόρως αν ψηφίζουν και οι δύο γονείς ή ο ένας και ανεξαρ­τήτως της απαρτίας κατά την έναρξη της Γεν. Συνελεύσεως. 

Άρθρο 19ο - Εκλογή ΔιοικητικούΣυμβουλίου 

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
1. Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται εκλογές από την τακτική Γενική Συνέλευση, κατά μήνα Οκτώβριο, ανά διετία. Επίσης διενεργούνται εκλογές, από έκτακτη Γεν. Συνέλευση, όταν παραιτηθούν όλα τα μέλη του Διοικ. Συμ­βουλίου ή τόσα μέλη αυτού ώστε να μην συμπληρώνεται η νό­μιμη σύνθεσή του από τους επιλαχόντες, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο του άρθρου 10,
2. Η θητεία του Διοικ. Συμβουλίου είναι δύο έτη, άρχε­ται από της συγκροτήσεώς του σε σώμα και λήγει κατά τις επόμενες εκλογές. Αν το υπάρχου Δ.Σ. παραιτηθεί ή παυθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, ενεργούνται εκτάκτως εκλογές και η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι ίση με το υπολειπόμενο χρονικό διάστη­μα της θητείας του προηγουμένου Διοικ. Συμβουλίου.
3. Τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι έδρες αυτών κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
4. Προς τούτο, το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το πηλίκου της διαιρέσεως αυτής, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε., όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων πού έλαβε.
5. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίσον ή μεγαλύτερου από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα.
6. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους ολιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.­
7. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μία στους συν­δυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσό­τερο το εκλογικό μέτρο.
8. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφο­δελτίων, από μία έδρα. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλή­ρωση.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 3,4,5,6 και 7 εφαρμόζονται αναλόγως και κατά την εκλογή εκπροσώπων για την Ένωση Γονέων.
10.           Ως μέλη του Δοικ. Συμβουλίου εκλέγονται οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας κάθε συνδυασμού υποψήφιοι. Οι επόμενοι θεωρούνται αναπληρωματικοί και καταλαμβάνουν τυχόν κενούμενες θέσεις των τακτικών μελών. Σε περίπτωση παραιτήσεως, παύ­σεως ή εκπτώσεως μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε., η θέση του συμπληρώνεται από τον επόμενο επιλαχόντα (αναπληρωματικό) του συνδυασμού στον οποίον ανήκει. Αν εξαντληθούν οι επιλα­χόντες ενός συνδυασμού ενεργούνται εκλογές για την συμπλήρωση της κενωθείσης θέσεως. Αν κενωθούν περισσότερες από δύο θέ­σεις, ενεργούνται εκλογές για αντικατάσταση ολοκλήρου του Διοικ. Συμβουλίου. 

Άρθρο 20ο - Εκλογή Εκπροσώπωνστην Ένωση Γονέων 

Εκλογή Εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Συλλόγου στην Ένωση Γονέων δύνανται να ενεργηθούν ταυτοχρόνως με τις εκλο­γές για μέλη του Διοικ. Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2. Οι εκλογές διενεργούνται κατά τον ίδιο τρόπο και με το αυτό σύστημα ( απλή αναλογική ) που διεξάγονται και οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Διοικ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.­
3. Εκλέγεται ένας εκπρόσωπος ανά σαράντα μαθητές. Ο τε­λικός αριθμός των εκπροσώπων προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού των μαθητών που εκπροσωπούνται από γονείς που λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία, διά του αριθμού σαράντα (40). Δεκαδικά μέχρι 0,5 δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Από το 0,5 (συμπεριλαμβανομένου) και άνω λαμβάνεται υπόψιν η αμέσως επομένη ακεραία μονάδα.
4. Η θητεία των εκπροσώπων του Συλλόγου στην Ένωση Γονέων είναι δύο έτη και είναι ανεξάρτητη από την θητεία του Διοικ. Συμβουλίου. 

Άρθρο 21ο - Εκλογή Εκπροσώπουστην Σχολική Επιτροπή 

Εκλογή Εκπροσώπου στην Σχολική Επιτροπή
1. Η εκλογή εκπροσώπου των γονέων στην Σχολική Επιτροπή
2. γίνεται με την αυτή διαδικασία που ενεργείται η εκλογή και των λοιπών οργάνων και του εκπροσώπου των γονέων στην Ένωση.-
3. Εκλέγεται ένας τακτικός εκπρόσωπος και ένας αναπλη­ρωτής του, για διετή θητεία, δια σχετικής πλειοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων.­
4. Αν οι εκλογές γίνονται αυτοτελώς, όλοι οι υποψήφιοι αναγράφονται εις ένα ψηφοδέλτιο. Οι ψηφοφόροι θέτουν από ένα μέχρι τρεις σταυρούς και εκλέγονται οι πλειοψηφήσαντες (δύο). Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.­
5. Αν οι εκλογές γίνονται ταυτοχρόνως με την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. ή με την εκλογή εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων οι υποψήφιοι αναγράφονται στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή σε ψηφοδέλτια μεμονωνένων. Από το πλειοψηφήσαν ψηφοδέλτιο συν­δυασμού εκλέγονται οι δύο πρώτοι κατά σειράν επιτυχίας ή ο ένας εάν έπεται πλειοψηφήσαντος μεμονωμένου υποψηφίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 

Άρθρο 22ο –Ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε. 

1.  Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγ­κτικής Επιτροπής, κάθε συνδυασμός δύναται να περιλάβει στο ψηφοδέλτιο του αριθμό υποψηφίων μέχρι του διπλασίου των εκλεγομένων μελών.
2. Για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων ή την Σχολική Επιτροπή, ο αριθμός των υποψηφίων είναι απεριόριστος.
3.  Οι ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα να σημειώνουν παρα­πλεύρως από τα ονόματα των υποψηφίων, για μεν το Δ.Σ. και την Ε.Ε. τόσους σταυρούς όσα είναι και τα μέλη που εκλέγονται συνολικά για κάθε όργανο, για δε τους εκπροσώπους στην Ένωση γονέων όσους επιθυμούν.           
  Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της Ε­φορευτικής Επιτροπής.­ 

Άρθρο 23ο – Τροποποίηση Καταστατικού 

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτεί­ται απαρτία μελών που να εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του συνόλου των μαθητών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών του Συλλόγου.

 Άρθρο 24ο  - Διάλυση Συλλόγου

Ο Σύλλογος διαλύεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προ­βλέπει ο νόμος και όταν
α) Παραμείνουν ολιγότερα των είκο­σι μέλη και
β) Το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μελών με απαρτία τα δύο τρία (2/3) των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία σε τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων. 

Άρθρο 25ο - Σφραγίδα 

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία του Συλλόγου και το έτος ιδρύσεώς του. 

Άρθρο 26ο – Οι Πρώτες Αρχαιρεσίες 

Οι πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικ. Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, ως και Εκπροσώπου αυτού στην Ένωση Γονέων πρέπει να ενεργηθούν εντός μηνός από της εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού υπό του Δικαστη­ρίου ή από της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους (1987-1988). 

Άρθρο 27ο – Διατάξεις Λειτουργίας του Συλλόγου 

Ο παρών Σύλλογος διέπεται από τις διατάξεις του Νομού περί πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως ( Ν. 1566/86  άρθρο 53)και των εις εκτέλεση αυτού εκδιδομένων αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως και των αντιστοίχων άρθρων του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 28 – Νομιμοποίηση Καταστατικού

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (28)άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και θα ισχύσει από την εγγραφή του στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.Νέο Ψυχικό 21 Απριλίου Ι986


   ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ